در صورتيکه متقاضي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد ملي نخبگان و سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ‌باشد مي‌تواند در اين صفحه اطلاعات مربوطه را وارد نمايد. همچنين در صورت عضويت در ساير بنيادها، نهادها يا سازمان‌ها با ذکر نام بنياد و ارائه توضيح مختصر قادر است اطلاعات مربوطه را در سامانه ثبت نمايد.

 

 

 

با کليک بر روي دکمه ثبت در صورت عدم وجود خطا اطلاعات مربوطه وارد سامانه مي‌گردد بديهي است عدم موفقيت در ثبت به منزله وجود خطا در اطلاعات وارده ميباشد که بخش يا بخشهاي موجب خطا در کادر بالاي صفحه با رنگ قرمز نمايان خواهد شد. شکل زير نمايش دهنده کادر با اعلام خطا مي باشد.