کدخبر : 213
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۵/۴/۲۱ - ۱۶:۰۷
تعداد بازدید :    27892

راهنمای شرایط ارسال و دسته بندی پرونده های تبدیل وضع در سامانه نور رضوی

بسمه تعالی

 

راهنمای نحوه تطبیق شرایط پرونده های تبدیل وضعیت، برای ارایه به مرکز جذب :

1-    پیمانی به رسمی آزمایشی :

          این گروه شامل پرونده اعضا هیات علمی است که متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی هستند و دریکی از پنج حالت ذیل قرار می گیرند:

الف – جداول چهار گانه ( جدولی ):

شامل پرونده ی اعضا هیات علمی پیمانی می شود که حسب مورد جداول 4 گانه تبدیل وضعیت را تکمیل نموده و جداول توسط کار گروه توانمندی علمی و نیز هیات اجرایی جذب موسسه، تایید شده باشد.

 

ب – ارتقای مرتبه :

 به پرونده ی  آن دسته از اعضای هیات علمی پیمانی اطلاق می شود که در دوره پیمانی از یک مرتبه ( هر مرتبه ای اعم از مربی ، استادیار، ...) ارتقای مرتبه توسط هیات ممیزه برخوردار شده اند.

 

ج – هیات ممیزه ای :

شامل پرونده اعضای هیات علمی پیمانی می شود که توانمندی علمی آنان توسط هیات ممیزه قبل از تشکیل هیات عالی جذب ( 1/10/87)، مورد تایید قرار گرفته باشد. البته شامل پرونده هایی نیز می باشد که توانمندی علمی آنان توسط کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه در تاریخی قبل از تشکیل هیات عالی جذب ، به تایید رسیده باشد، علیرغم اینکه هیات ممیزه ی آنان بعد از تاریخ مذکور تایید را به انجام رسانیده باشد.

 

د – صلاحیت مدرسی :

مربوط به پرونده های اعضای هیات علمی پیمانی می شود که دوره های صلاحیت مدرسی را در دانشگاه تربیت مدرس گذرانده و گواهی صلاحیت مدرسی را دریافت نموده باشند

ه – معارفی :

شامل پرونده اعضا ی هیات علمی پیمانی می شود که علاوه بر انطباق پرونده با قوانین و ضوابط مرتبط با تبدیل وضعیت، نامه تایید صلاحیت از معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری را نیز دارا باشند.

 

 

 

 

2-    رسمی آزمایشی به رسمی قطعی:

 

این گروه شامل پرونده اعضا هیات علمی است که متقاضی تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی  به رسمی قطعی هستند و دریکی از چهار حالت ذیل قرار می گیرند:

الف – جداول چهار گانه ( جدولی ):

شامل پرونده ی اعضا هیات علمی رسمی آزمایشی می شود که حسب بند 5 ماده 5 مصوبه 608 مورخ 19/4/86 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مرتبه دانشیاری را احراز کرده اند.

 براساس تبصره 2 ماده 5 آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 19/4/86 و 10/2/87 و اصلاحات آن،

نکته 1:اعضا هیات علمی در مقطع رسمی آزمایشی می بایست یک مرتبه ارتقا برخوردار باشند تا بتوانند به رسمی قطعی تبدیل شوند.

نکته 2: تنها مربیانی که قبل از تاریخ تشکیل هیات عالی جذب (1/10/87) رسمی آزمایشی شده اند با رعایت قوانین مرتبط ، می توانند اقدام به تکمیل جداول 4 گانه ارتقا برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی نمایند.

 

ب – ارتقای مرتبه :

 به پرونده ی  آن دسته از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی اطلاق می شود که در دوره رسمی آزمایشی از یک مرتبه ارتقا توسط هیات ممیزه برخوردار شده اند.

 

ج – هیات ممیزه ای :

شامل پرونده اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی می شود که توانمندی علمی آنان توسط هیات ممیزه قبل از تشکیل هیات عالی جذب ( 1/10/87)، مورد تایید قرار گرفته باشد. البته شامل پرونده هایی نیز می باشد که توانمندی علمی آنان توسط کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه در تاریخی قبل از تشکیل هیات عالی جذب ، به تایید رسیده باشد، علیرغم اینکه هیات ممیزه ی آنان بعد از تاریخ مذکور تایید را به انجام رسانیده باشد.

 

د – معارفی :

شامل پرونده اعضا ی هیات علمی  رسمی آزمایشی می شود که علاوه بر انطباق پرونده با قوانین و ضوابط مرتبط با تبدیل وضعیت، نامه تایید صلاحیت از معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری را نیز دارا می باشند. البته لازم است عضوهیات علمی رسمی آزمایشی ازیک مرتبه ارتقای مرتبه نیز برخوردار شده باشد.

 

 

 

3-    کارشناس رسمی قطعی به هیات علمی رسمی آزمایشی:

 

این گروه شامل پرونده ی کارشناسانی از موسسه است  که شرایط  تبدیل وضعیت به عضو هیات علمی را احراز نموده اند و با شرکت در فراخوان جذب اعضا هیات علمی و تایید هیات امنای موسسه توانایی تبدیل وضعیت به هیات علمی را دریکی از سه طریق ذیل بدست آورده باشند:

 

الف – جداول چهار گانه ( جدولی ):

          شامل پرونده ی کارشناسانی  می شود که حسب ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت عتف 184514/23/2 مورخ 19/9/1391 (شامل ابلاغ مصوبات هیات عالی جذب مربوط به جلسه نودوششم مورخ 18/2/91 و جلسه یک صدم مورخ 27/4/91 ) برای تبدیل وضعیت ازکارشناس به رسمی آزمایشی ، شرایط لازم  را پیدا کرده اند.

 

 

ب – هیات ممیزه ای :

شامل پرونده کارشناسانی  می شود که توانمندی علمی آنان توسط هیات ممیزه قبل از تشکیل هیات عالی جذب ( 1/10/87)، مورد تایید قرار گرفته باشد. البته شامل پرونده هایی نیز می باشد که توانمندی علمی آنان توسط کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه در تاریخی قبل از تشکیل هیات عالی جذب ، به تایید رسیده باشد، علیرغم اینکه هیات ممیزه ی آنان بعد از تاریخ مذکور تایید را به انجام رسانیده باشد.

 

د – معارفی :

شامل پرونده کارشناسانی می شود که علاوه بر انطباق پرونده با قوانین و ضوابط مرتبط با تبدیل وضعیت، نامه تایید صلاحیت از معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری را نیز دارا می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-    بند " ز " :

 

با عنایت به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مربوط به استفاده از ظرفیت های بالای ایثارگران (خانواده معزز شهدا، ایثارگران و آزادگان ) حسب بند "ز" ماده 44 آن که ناظر بر تامین حداقل 10 درصد از اعضا هیات علمی مورد نیاز خود از جامعه ایثارگران است. بدین منظور در یکی از شاخه های ذیل پرونده این عزیزان را می توان دسته بندی و ارسال نمود:

 

الف – پیمانی به رسمی قطعی : شامل پرونده اعضای هیات علمی است که عضو هیات علمی پیمانی بوده و شرایط استفاد از بند "ز" را دارا هستند.

 

ب – رسمی آزمایشی به رسمی قطعی : شامل پرونده اعضای هیات علمی  است که عضو هیات علمی رسمی آزمایشی بوده و شرایط استفاد از بند "ز" را دارا هستند.

 

ج – کارشناس به رسمی قطعی : شامل پرونده کارشناسانی است که شرایط بند "ز" را داشته و در فراخوان شرکت نموده اند و تایید هیات امنا را دارا می باشند.

 

د– مستقیم به رسمی قطعی : شامل پرونده افرادی  است که شرایط بند"ز" را دارند و در فراخوان نیزشرکت نموده اند.