به منظور وارد نمودن اطلاعات لازم است به ترتیب موجود در سامانه عمل شود. بدیهی است تا مرحله قبلی کامل نگردد سامانه از ورود اطلاعات مرحله بعدی جلوگیری می‌کند.