دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
آموزش مدیریت سامانه نور رضوی آموزش تنظیمات دانشگاه - کارگروه های علمی
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش تنظیمات دانشگاه - تنظیمات دانشگاه
1
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب